İklim Değişikliği Eğitimi

İklim değişikliği gibi küresel sorunlar her geçen gün daha acil çözüm beklemektedir ve bu konularla ilgili olarak öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için okullara önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Ancak, öğretmenler bu konuları kendi derslerinde nasıl ele almalı? Ve öğrencilerini, onlar için önemli olan bu konularda etkili adımlar atmaları ve yeni zorluklarla baş edebilmeleri için nasıl desteklemelidirler?

Bu eğitim, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik ayak izi, küresel adalet ve yoksulluk gibi temaları ve bunların iklim değişikliğini nasıl etkilediği ve aynı zamanda iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği hususunda küresel bir bakış açısı sergilemektedir. Disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyen bu eğitim, her konu ve yaştan öğretmenlerin anlamlı iklim eylemine katkılarını desteklemektedir.

Bu eğitimde katılımcılar, farklı seviyelerdeki öğrencilerden oluşan sınıfların kullanıma uygun grup tartışmaları, münazaralar, vaka çalışmaları ve rol yapma gibi öğrenci merkezli etkinliklerde yer alacaklardır.

Her modülde katılımcılar, küresel zorlukların temel nedenlerini araştıracak ve öğrencilerini güçlendirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, değer, tutum ve becerileri kazanacaklardır.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar, iklim değişikliğini ve küresel vatandaşlığı ders planlarına entegre edebilecek ve kendilerini, toplumun katılımını sağlayan, anlamlı sonuçlar üreten ve tüm okul yaklaşımını benimseyen eylem projelerine liderlik etmeye hazır hissedeceklerdir.

HEDEF KİTLE

Bu eğitim, okulların, yetişkin eğitim merkezlerinin, Mesleki Eğitim ve Öğretim merkezlerinin ve Yüksek Öğrenim Kurumlarının öğretmenleri, eğitimcileri ve idari personeline yöneliktir.

YÖNTEM

Günlük motivasyon etkinlikleri, kişisel gelişim, grup ve ikili çalışma, simülasyonlar ve ağ oluşturma, sınıf ve açık hava etkinliklerine ek olarak eğitim (kurs) metodolojisinin bir parçası olacaktır. Süreç, her öğretmeni, daha adil ve eşitlikçi bir toplumun nasıl inşa edileceğinin yanı sıra öğrencilerinin gelişimini de önemseyen bir çevre ajanı olmaları için gerekli yetkinliklerle donatıp güçlendirecektir.

Kapsamlı bir anlayış ve günlük ödev desteği sağlamak için dersler, seminerler ve çalıştaylar eğitime (kursa) dahil edilecektir. Ek olarak, katılımcılar bu konuyu uygulamak için çalışacaklar ve bir rehberlik alacaklar ya da sadece iç ve dış mekân aktivitelerine katılarak öğrencileriyle eğleneceklerdir. Kursun sonunda, her katılımcıya kursla ilgili başlık, müfredat ve zaman çizelgesi gibi belirli ayrıntıları içeren bir katılım sertifikası verilecektir. Talep üzerine bir Europass Hareketlilik Sertifikası da dahil edilebilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yedi tam günlük bir eğitim programında aşağıdaki Gündem izlenecektir:

1. GÜN – Eğitime giriş

-Eğitime, okula ve hafta boyunca sürecek sınıf-dışı etkinliklere giriş;

-Buz kırıcı oyunlar

-Katılımcıların okullarının sunumları

2. GÜN – Küresel Vatandaşlık Eğitimi

-Küresel Vatandaşlık Eğitimi (KVE) içindeki ana temaları belirleme ve bunları konu bilgisine bağlama

-Farklı kalkınma tanımlarını keşfetme ve bunu yerel topluluklara bağlama

-Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, birbirleriyle nasıl bağlantılı oldukları ve yaşantılarımız üzerindeki etkileri hakkında bilgi edinme.

3. GÜN – İklim değişikliği eğitimi

-Öğrencilerin ekolojik ayak izi hakkındaki bilgilerini geliştirme: bu konuyu sınıfta işlemek için pratik stratejiler/yaklaşımlar öğrenme

-İklim değişikliği eğitimindeki yaklaşımları karşılaştırma (yaratıcı, eylem odaklı, gerçeklere dayalı, etkili) 

-Öğrenci merkezli kaynaklar ve araçlarla küresel sorunların temel nedenlerini belirleme

4. GÜN – Adaletsizlik, eşitsizlik ve yoksulluk

-Adaletsizlik, eşitsizlik ve yoksulluk kavramlarını araştırarak KVE’nin ana temalarını keşfetmeye devam etme

-Adaletsizliği, eşitsizliği ve yoksulluğu iklim değişikliği ve kalkınmayla ilişkilendirme

-Güç kavramını değerlendirme, iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü değerlendirme ve gücün uygulanabileceği farklı yolları canlandırma

5. GÜN – İklim eylemini oluşturmak

-Küresel Güney’de uygulanan bir saha çalışması aracılığıyla kalkınma, eşitsizlik ve iklim temalarını örnekleme

-Etkili iklim eylem projelerini karşılaştırmak ve eleştirmek için gençlerin öncülüğünde etkili eylem modellerini değerlendirme

-Okullarda bir iklim kampanyası veya projesini planlamak, geliştirmek ve etkinleştirmek için araçları ve kaynakları kullanma

6. GÜN – Kurs kapanışı ve kültürel etkinlikler

-Kurs değerlendirmesi: kazanılan yetkinlikler, geri bildirim ve tartışma

-Kurs Katılım Belgesi verilmesi

-Gezi ve diğer dış kültürel faaliyetler

KATILIMCILARIN KAZANACAĞI YETKİNLİKLER

Bu eğitim, iklim değişikliğini ve küresel vatandaşlığı kendi kuruluşlarında ve tüm toplumda ders planlarına dahil etmek için dersler, çalıştaylar ve projeler tasarlama konusunda katılımcıların farkındalıklarını ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin özel hedefleri şunlardır:

 • Katılımcılara, öğrencileri adalet, eşitsizlik, kalkınma ve iklim gibi küresel vatandaşlık temalarına nasıl dahil edeceklerini göstermek;
 • Katılımcılara iklim ve vatandaşlık eğitimini derslerine nasıl entegre edebileceklerini göstermek;
 • Katılımcılara, kişisel eylemlerin daha geniş dünyayla nasıl bağlantılı olduğunu anlamaları için öğrencilere nasıl rehberlik edeceklerini göstermek;
 • Katılımcıların öğrencilerine karbon ayak izi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve iklim eylemi hakkında bilgi vermek için pratik stratejiler geliştirmesini sağlamak;
 • Öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak gelişmelerine yardımcı olmak için öğrenci merkezli etkinlikler, grup çalışması ve BİT’i kullanmayı desteklemek;
 • Katılımcıların öğretimdeki kişisel ve profesyonel becerilerini geliştirmek;
 • Eğitimciler ve öğrenciler arasında daha etkileşimli olan yatay ilişkiyi teşvik etmek;
 • Sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması ve teşvik edilmesinde ağların ve paydaşların katılımının önemini göstermek;
 • Katılımcının değişikliklere uyum sağlama yeteneğini geliştirmek;
 • Meslektaşlarınızla tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için kültürler arası bir ortam yaratmak;
 • Eğitimciler için profesyonel gelişim araçları sağlamak;
 • Uluslararası düzeyde iş birliği yapma kapasitesini artırmak;
 • İletişim ve sosyal becerileri geliştirmek;
 • İngilizce dil becerisini geliştirmek;
 • Öğrenciler için anlamlı olan yollarla sınıflarında ve okullarında etkili iklim eylemine öncülük etmek.

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK SERTİFİKALAR

 • Eğitim içeriği ve zaman girişinin tanımını içeren Katılım Sertifikası
 • Edinilen Yetkinliklerin Sertifikası
 • Europass Hareketlilik Sertifikası.